مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (739)

2-2-10- تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان312-2-10-1- جلوه های تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان332-2-11- شیوه ی سخن حافظ332-2-11-1- مفردات332-2-11-2- باده به وجوه مختلف342-2-11-3- رند و قلندر342-2-11-4- نقش352-2-11-5- ترکیبات خاص352-2-11-6- تلفیق جمله352-2-11-7- پیشوای یک سبک362-2-11-8- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (740)

2 ـ مفاهیم مرتبط151ـ2. زمین152ـ2. قطعه زمین153ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی154ـ2. سیستم اطلاعات زمینی16گفتار دوم: جرایم ثبتی16الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی171. تعریف جرم ثبتی172. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی183. ویژگی های جرایم ثبتی18ب) انواع جرایم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (741)

گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا60بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (742)

1-12- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن:281-12-1- معرفی گیاه درمنه کوهی281-12-2- نامهای گیاه:291-12-3- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی:291-12-4- دامنه انتشار جغرافیایی:301-12-5- تاکسونومی:311-12-6- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی:321-13- متفورمین Metformin381-13-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (737)

2.3.2. Research on collocations……………………………………………………….442.4. Noticing, Awareness and Attention in Learning Collocations………………….472.5. Problems in Collocation Production……………………………………………..492.6. Vocabulary Retention……………………………………………………………502.7. Summary…………………………………………………………………………51CHAPTER3: METHODOLOGY3.0. Introduction………………………………………………………………………523.1. The Design of the Study………………………………………………………….523.2. Participants……………………………………………………………………….533.3. Materials ………………………………………………………………………….533.3.1. Concordance Software for Text Analysis……………………………………..543.3.2. Testing Instruments…………………………………………………………….543.3.2.1. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (728)

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:پدرم به استواری ادامه مطلب…

By 92, ago