2-2-6)چرخه های مدیریت دانش24
2-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ25
2-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک30
2-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز31
2-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر34
2-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس35
2-2-7)مدلهای مدیریت دانش41
2-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ42
2-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی46
2-2-8)پیشگامان مدیریت دانش49
2-2-8-1)داونپورت و پروساک49
2-2-8-2)دراکر50
2-2-8-3)نوناکا و تاکه اوچی50
2-2-9)دلایل اهمیت مدیریت دانش51
2-2-10)سرمایه54
2-2-11)اشکال سرمایه55
2-2-12)سرمایه اجتماعی56
2-2-13)تعاریف سرمایه اجتماعی57
2-2-14)مفهوم سرمایه اجتماعی60
2-2-15)اهمیت سرمایه اجتماعی62
2-2-16)تاریخچه سرمایه اجتماعی63
2-2-17)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی65
2-2-18)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی67
2-2-18-1)فوکویاما67
2-2-18-2)بوردیو70
2-2-18-3)کلمن73
2-2-18-4)رابرت پاتنام78
2-2-19)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام81
2-2-20)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی84
2-2-21)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی86
2-2-22) ابعاد سرمایه اجتماعی87
2-2-23)سطوح سرمایه اجتماعی90
2-3)پیشینه تحقیق91
2-3-1)پژوهش های داخلی91
2-3-2)پژوهش های خارجی95
2-4)جمع بندی98
2-5)بررسی محیط پژوهش100
فصل سوم101
3-1) مقدمه102
3-2) روش تحقیق102
3-3) جامعه‌ی آماری102
3-4) نمونه آماری103
3-5) ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق104
3-5-1) پرسشنامه105
3-5-1-1) شرح پرسشنامه105
3-5-1-2) دسته بندی سوالات پرسشنامه105
3-5-1-3) تعیین روایی پرسشنامه106
فصل پنجم106
3-5-1-4) پایایی پرسشنامه106
3-6) روش تجزیه تحلیل داده ها107
فصل چهارم109
تجزیه و تحلیل داده ها109
4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری111
4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت111
4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات112
فصل پنجم131
نتیجه گیری و پیشنهادات131
5-1) مقدمه132
5-2) مروری بر مساله و نتیجه گیری پژوهش133
5-3) محدودیت های تحقیق138
5-4) پیشنهادات138
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی139
پیوست ها140
منابع و مأخذ143
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) فرایندها و ساز وکارهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………….40
جدول 2-2) مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی سازی…………………………………………………………………….43
جدول2-3) ماتریس مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….45
جدول 2-4)تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل…………………………………………………..83
جدول 2-5)ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی……………………………………………………………………………………..90
جدول 3-1) حجم جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………103
جدول3-2) دسته بندی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………..105
جدول 3-3) تفکیک آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه……………………………………………………………………….107
جدول 4-1) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………111
جدول 4-2. شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………………………………..114
جدول 4-3. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………..118
جدول4-4. نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی……………………………………………………………………120
جدول 4-5. ضریب همبستگی بین “اعتماد” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..121
جدول 4-6. ضریب همبستگی بین “شبکه ها” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………122
جدول 4-7. ضریب همبستگی بین “همکاری” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن…………………………………………123
جدول 4-8. ضریب همبستگی بین “روابط” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..124
جدول 4-9. ضریب همبستگی بین “ارزش ها” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………………………………………….125
جدول 4-10. ضریب همبستگی بین “فهم متقابل” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………….126
جدول 4-11. ضریب همبستگی بین “تعهد” و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..127
جدول 4-12. ضریب همبستگی بین “مدیریت دانش” و “سرمای اجتماعی درون سازمانی”………………………………..128
جدول 4-13. میزان تغییردر توانایی پیشگویی مدل با ورود هر یک از متغیرهای مستقل………………………………….129
جدول 4-14. برآورد ضرایب رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب…………………………………………………….130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………..112
نمودار 4-2) وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن……………………………………………………………………………112
نمودار 4-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات………………………………………………………………………113
نمودار 4-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کار……………………………………………………………….113
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، 2005؛ به نقل از قلیچ لی، 1388)………………………………………….22
شکل 2-2) خلاصه فعالیتهای کلیدی چرخه مدیریت دانش (ویگ، 1993)…………………………………………………….29
شکل 2-3)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر (دالکر، 2005)………………………………………………………………35
شکل 2-4)مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکچی (1995)………………………………………………………………………..47
شکل 2-5)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، 1385)………………………………………………53
شکل 2-6) سطوح سرمایه اجتماعی (اقتباس از صالحی و کاوسی، 1387)………………………………………………….91
شکل 2-7)مدل نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….98
چکیده:
بررسی رابطه ی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان
به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان پژوهشی به روش کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 4239 نفر بود. که برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و 251 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 909/0 و 912/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.
در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ،در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود، در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است، در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،استان هرمزگان.
1-1)مقدمه
امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه غیر ممکن است. بنابراین مدیریت دانش فرایند ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش است و این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش، بازخورد و آموزش مجدد را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و احیاء قابلیت های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای دانستن هر چه بیشتر معیارهای توسعه پی بردن به فرایند دانش و چارچوبی که در حال حاضر به سازمان ها اجازه می دهد تا به مدیریت دانش بپردازد، اهمیت دارد (بس1، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان ها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی که می تواند به سازمان های آموزشی در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است.
امروزه سازمانها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیتهای روزانه خود بکار گیرند. تنها از این طریق است که می توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغیر مشتریان پاسخ گویند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و به تازگی در مدیریت و سازمان، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها، و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود.
1-2)بیان مسئله
در جهان امروزی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی تبدیل شده و برای بقای سازمانها بسیار حیاتی می باشد (حسن زاده، 1385). امروزه جوامع به سمت اقتصاد دانش محور حرکت می کنند که در آن دانش مهمترین عنصر برای ایجاد ارزش در سازمان ها به شمار می رود (لیتونر2 و واردن3، 2003). با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، دانش به عنوان با اهمیت ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است (چن4 و همکاران، 2004). بنابراین مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته، نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه محسوب می شود.
مالهوترا5(1998) به نقل از عطاپور (1388)، بیان می کند که مدیریت دانش در برگیرنده فرایندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزایی ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می باشد. بهات6 (2001)، مدیریت دانش را به عنوان فرایند ایجاد، ارزیابی، باز نمودن، توزیع و کاربرد دانش معرفی می کند. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه7(2004)، تعریفی از مدیریت دانش ارائه کرده است که مفاهیم اصلی تعاریف موجود را به صورت خلاصه در برمی گیرد. از دیدگاه این سازمان، مدیریت دانش، مجموعه ای از فعالیت های سازمانی برای خلق، کسب، توزیع دانسته ها و ارتقای اشتراک گذاری دانش در داخل سازمان و پیرامون آن است (عطاپور، 1388).
جاشپارا8 (2004)، مدیریت دانش را در قالب یک فرایند چهار حلقه ای شامل ایجاد، اشتراک، ذخیره و به کارگیری دانش معرفی کرده است:
ایجاد دانش: ایجاد دانش فرایندی بی پایان است که شامل بوجود آمدن دانش جدید یا جایگزین شدن دانش موجود توسط ضمنی و عینی سازمان می باشد.(نوناکا ،1994)
ذخیره دانش: ذخیره کردن، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می کنند. بخش مهمی از مدیریت سازمانی کارآمد را تشکیل می دهد. در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد.(والش و آنگلسون ،1991)
اشتراک دانش: عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش به طور مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دو سویه، در حقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردی به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ9، 1998).
به کارگیری دانش: در برگیرنده کاربرد و ارزیابی دانش توسط اعضای سازمان است. این امر از طریق استمرار چرخه مجدد و به کارگیری خلاق تجربه و دانش غنی سازمان حاصل می شود (مارکوارت10، 2002).
امروزه ثابت شده است که دنیای تکنولوژی، دنیای دانش است. سازمان هایی که راهی کارآمد برای استخراج، استفاده و مدیریت دانش یافته اند و به دانش به عنوان یک دارایی و ارزش مطرح می نگرند، به افزایش بازدهی کارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آورده اند. در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون کسب و کار تبدیل شده است. “جوامع علمی” و “کسب و کار” هر دو براین باورند که سازمان های دانش محور می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند؛ به طوری که تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمان باشد (ریگ11، 2005؛ به نقل از دموری و همکاران، 1388).
یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی را که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود (دموری و همکاران، 1388).
پاتنام12 (1995)، سرمایه اجتماعی را جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد متقابل می داند که همکاری و همیاری افراد را برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می کند. براساس نظریات جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی عبارت است از: توانایی افراد در کار مشترک در قالب گروه. به عبارت دیگر تلاش افراد با دانش و اندیشه های مشترک برای بدست آوردن یک هدف، نیز در این گروه می گنجد (فوکویاما13، 2002).
بوردیو14 (1986)، سرمایه اجتماعی را ارتباط افراد با همدیگر در محیط های اجتماعی می داند. سرمایه اجتماعی از طریق فعالیت های هدفمند بدست می آید و می توان سرمایه اجتماعی را در عرصه قوائد اقتصادی وارد کرد. توانایی انجام فوق به نوع قوانین اجتماعی، ارتباطات و شبکه های اجتماعی موجود بستگی دارد (سوبل15، 2002). به اعتقاد آدلر و کان16 (2002)سرمایه اجتماعی منبعی برای عاملان فردی و جمعی است که از طریق پیکربندی و محتوای شبکه، روابط اجتماعی تقریباً پایدارشان شامل موجودی تعاملات فعال میان افراد است؛ یعنی اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزشهای مشترک که اعضای شبکه های انسانی و گروه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می نماید.
از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال17 (1998) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد با یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. این دو دانشمند با رویکرد سازمانی، جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: سرمایه شناختی، رابطهای و ساختاری (دموری و همکاران، 1388).
الف) بعد شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه هاست. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از: زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک.
ب) بعد رابطهای: عنصر رابطهای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار میکنند. مهمترین جنبههای این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.
ج) بعد ساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای و سازمان مناسب.
1-3)اهمیت و ارزش تحقیق
سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. در حال حاضر دیدگاه نسبتاً جدیدی در تئوری سازمان از سوی صاحب نظران مطرح بوده و آنها اعتقاد دارند که سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش است. آنها اساساً بحث می کنند که سازمانها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت مشخصی ایجاد می کند. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که قادر است سازمان ها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. بنابراین از آنجایی که ضرورت تبدیل آموزش و پرورش به سازمان دانش محور احساس می شود که بتواند نقش های خود را در امر آموزش، پژوهش، خدمات و کارآفرینی ارائه نماید، نیازمند تقویت و شکل گیری سرمایه اجتماعی قوی را میطلبد. بنابراین با ارائه راهکارهایی میتوان تحقق افزایش به کارگیری مدیریت دانش را با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی اطمینان داد.
انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی براعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد بیشتر می تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش، و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند از ضرورتهای مدیریت دانش است.
1-4)اهداف تحقیق:
1-4-1)هدف کلی:
تبیین رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
1-4-2)اهداف جزیی:
1- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
2-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی (شبکه ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
3- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( همکاری) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
4- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(روابط) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
5-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(ارزش ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
6- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
7- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( تعهد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
1-5)فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1)فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2)فرضیات فرعی :
1- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی(شبکه ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(همکاری) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(روابط) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی(ارزش ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
7 -بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(تعهد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
1-6)تعریف واژه ها
دانش: دانش، اطلاعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر است. دانش، منبع قابل تجدیدی است که همواره میتواند مورد استفاده قرار گیرد، و از طریق استفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود. انسانها دارای دانشیاند و دانش نمیتواند بیرون از اذهان افراد یک سازمان بوجود آید. اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان میشود تبدیل به دانش میشود (دالکر، 2005).
مدیریت دانش: نظامی است که جهت خلق و توزیع دانش موجود، محیطی مشارکتی می آفریند، فرصتهایی جهت خلق دانش نو بوجود میآورد و جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان ابزارهای مورد نیاز جهت بکارگیری آنچه که سازمان میداند را فراهم میآورد (گورلیک، 2006). مدیریت دانش عبارت از بالا بردن خرد جمعی به منظور افزایش مسئولیت و ابتکار است (فراپالو، 2002).
فرایند مدیریت دانش: فرایند منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوریهای انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های دانش سازمان را ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربردی نماید. (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
ایجاد دانش: دانش از تجربیات و مهارت های کارکنان ناشی می شود. دانش توسط افراد با مشخص کردن شیوه های جدید انجام کارها یا توسعه علم خلق می شود. گاهی اوقات چنانچه دانش در سازمانی وجود نداشته باشد دانش بیرونی وارد سازمان می شود (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
ثبت دانش: دانشی که ایجاد شده باید به شکل اولیه اش در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره شود. بسیاری از سازمان ها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده می کنند (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
پالایش: دانش جدید در زمینه ای قرار گیرد که عملی شود (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
انتشار دانش: دانش در دسترس هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی که نیاز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کاربرد دانش: به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی نتواند به راحتی شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
سرمایه: ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می تواند جهت ایحاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کاربرد (وگت، 1993: 2؛ به نقل از ساعی مهر؛ 1383).
سرمایه اجتماعی: بیکر (1990) اظهار می دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد از ساختارهای اجتماعی مشخص بدست می آورند و از آن برای تعقیب منافع شان استفاده می کنند. از دیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال (1998) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند.

ابعاد سرمایه اجتماعی: ناهاپیت و گوشال (1998)، با رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی که اگرچه این سه بعد را می توان به صورت جداگانه تحلیل کرد، لکن در حقیقت بسیاری از آنها روابط متقابل زیادی باهم دارند (ص 251).
بعد ساختاری: اشاره به ارتباطهای بین افراد دارد – یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید (برت18، 1992).
بعد شناختی: به منابعی اشاره دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیر و تفسیرها و نظام های معانی مشترک در میان گروه ها هستند (سیکورل19، 1973).
بعد رابطهای: نوعی روابط شخصی را توصیف میکند که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات خود برقرار میکنند (گراتوتر20، 1992).
فصل دوم
مبانی نظری و تجربی تحقیق
2-1) مقدمه
سازمان های موفق آنهایی هستند که دانش جدید را در سطح گسترده ای از سازمان توزیع کرده و آن را به سرعت در فناوری ها و محصولات جدید به کار گیرند. این فرایند منجر به خلاقیت و نوآوری و توسعه برتری رقابتی خواهد شد. مدیران نوآوری را به عنوان بزرگترین نتیجه و حاصل به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها می دانند. مدیریت دانش، به بهره برداری و توسعه سرمایه های دانش یک سازمان، به منظور پیشبرد اهداف سازمان ها مربوط می شود. سازمان هایی در مدیریت دانش موفق می شوند که دانش را به عنوان سرمایه در نظر گیرند و ارزشها و نرم افزارهای سازمانی که از ایجاد و انتشار دانش پشتیبانی می کند را توسعه دهند. سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که تنها راه پیشرفت تواناییهای اصلی و کسب برتری در جهان پر رقابت امروز، مدیریت دانش است. در این فصل به تشریح مبانی نظری پژوهش شامل(دانش، طبقه بندی و ابعاد دانش، تعاریف مدیرت دانش، دیدگاه های در مورد مدیریت دانش، سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها، مراحل توسعه مدیریت دانش، مکاتب مدیریت دانش… و سپس سرمایه اجتماعی: سرمایه و اشکال آن، تعاریف سرمایه اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی، تاریخچه سرمایه اجتماعی، تئوری پردازان سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و…..)، سپس پیشینه پژوهش (پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور) بررسی می شود.و در آخر جمع یندی و بررسی محیط پژوهش انجام می شود.
2-2)مبانی نظری پژوهش
2-2-1)دانش
قبل از پرداختن به موضوع دانش ابتدا لازم است که چندین واژه تعریف شود.
1) داده21: داده ها منبع حیاتی به شمار می روند که با بهره برداری صحیح از آنها می توان داده ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. داده ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند که هیچ گونه اشارهای به فضا و زمان ندارند. از نظر فلمینگ22 (1998) مجموعه ای از داده ها، اطلاعات را نمی سازند، زیرا در این مجموعه داده ها با یکدیگر هیچ گونه رابطه ای ندارند. برای اینکه بتوان از مجموعه داده ها اطلاعات را نتیجه گرفت باید رابطه بین داده های مختلف را درک کرد. در واقع اطلاعات از درک ارتباط بین قطعات مختلف داده ها حاصل می شود. اطلاعات ماهیت ایستا و خطی دارند. داده ها حقایق خام هستند و زمانی که سازماندهی شوند تبدیل به اطلاعات می شوند. داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. در حقیقت، داده ها حقایق خام هستند. داده ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمی هستند.
2) اطلاعات23: داده ها از طریق برخی فرایندهای تعامل انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان اطلاعات معنا می یابند. از نظر فلمینگ (1998) اطلاعات در حقیقت داده های خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند.دانشی که مفهومی در بر نداشته باشد اطلاعات خواهد بود و اطلاعات زمانی به دانش تبدیل می گردد که توسط اشخاص تفسیر گردیده، با عقاید و تعهدات آنها آمیخته شده و به آن مفهوم داده شود. تقاضا برای دانش به نوبه خود و تقاضا برای افزایش دخیره دانش و توزیع آن منجر می گردد (علامه و کابلی، 1385).
2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش


پاسخ دهید